ПРОДУКТИ
Кошница

ОБЩИ УСЛОВИЯ на "М-Л Фарма" ООД за сключване на договори за продажба на стоки от разстояние през Електронен магазин www.mypharma.bg.

ОБЩИ УСЛОВИЯ на "М-Л Фарма" ООД за сключване на договори за продажба на стоки от разстояние през Електронен магазин www.mypharma.bg.

В сила от 25.09.2018 г.


1. ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. С настоящите uсловия, на основание чл.43-61, Раздел I, Глава 4 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП”) се определят взаимоотношенията на "М-Л Фарма" ООД, наричан по-долу за краткост „Продавач”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин www.mypharma.bg.

1.2.Данни за Продавача

Име: "М-Л Фарма" ООД

ЕИК: 108522033

Седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. "Сан Стефано" № 1

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: 2197/29.10.2009

Ръководител на аптеката: Дарина Велковска


1.3. Навсякъде в тези условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

1.3.1.Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Продавача чрез електронен сайт собственост на "М-Л Фарма" ООД, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си. Неразделна част от договора са настоящите общи условия.

1.3.2  Клиент – всяко физическо лице, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави Поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

1.3.3. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, фактури и др.)

1.3.4. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

1.3.5. Поръчка или заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

1.3.6. Продукт(-и) / „Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Продавача през Платформата, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

1.3.7. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката на Продавача или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

1.3.8. Електронен магазин MyPharma.bg - платформа за електронна търговия посредством интернет сайта https://mypharma.bg, чрез която се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

2. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

2.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на интернет страницата mypharma.bg и приемането се осъществява чрез заявка направена от Клиента през посочената страница.

2.2.. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която с се регистрира от самия него или от служител на Продавача от негово име.

2.3.. Продавачът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление прави по електронен път (имейл) или по телефона.

2.4.  Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

2.5. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

2.6. Договорът за продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

2.7.. Договорът за продажба на Стоки от разстояние между Продавача и Клиента влиза в сила от датата на приемане на предложението на Продавача.

2.8. При приемане на предложение за сключване на договор от разстояние Клиентът се съгласява с настоящите Условия, предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Продавача за целите на предоставяните съгласно настоящите Условия Стоки.

2.9.При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. КЛИЕНТЪT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. КЛИЕНТЪT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

2.10. Продавачът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на Стока данни на абоната на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение на доставка на Стока, изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими за ползваните Услуги. 

2.11. С приемане на предложението за сключване на договор Клиентът се съгласява да получава от Продавача повиквания, съобщения, а също и електронна поща за целите на директния маркетинг и предоставяне на информация във връзка със Стоки , предлагани, съгласно тези Условия. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

 

3. ДОСТАВКА

3.1. Продавачът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

3.2.Клиентът може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез обаждане или електронно писмо. Клиентът има право да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

3.3.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

3.4.Използването на услугите на Електронен магазин МЛ Фарма може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

3.5.Продавачът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цената на доставката на Поръчка е описана подробно в Условия за доставка.

 

4. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

4.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние по реда на т.4.3. и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката

4.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Услуга и/или Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

4.2.1.  Клиентът следва предварително писмено да информира Продавача, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: info@mypharma.bg.  Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване е подписване и изпращане на адрес: гр. Кърджали, ул. "Сан Стефано" № 1 на  представения по-долу образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

4.2.2.Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление по е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
4.2.3. В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адрес, както следва:

………………………………

4.2.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката или оборудването от страна на Клиента на mypharma.bg, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Продавача, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на mypharma.bg .

4.3.Продавачът се задължава в случай на отказ на Клиента от договора за продажба на Стоки от разстояние по реда на настоящите Условия да върне на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Продавачът има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на Клиента.

4.4.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

5. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

5.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

5.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

5.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

5.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

5.5. Продавачът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин MyPharma.bg. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 5.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от Продавача по всяко време.

 

6. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на "М-Л Фарма" ООД.

6.2. Продавачът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

6.3. Нищо в сключения между Продавача и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Продавача последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Продавача върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Продавача.

 

7. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

7.1.. Настоящите Условия влизат в сила на 25.09.2018г.

7.2. Настоящите условия са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

7.3. Всяко използване на Платформата означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно.

7.4. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Продавача по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

7.5. Продавачът има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
7.6. При промяна на настоящите Условия "М-Л Фарма" ООД се задължава да ги публикува на своята интернет страница https://mypharma.bg. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за КЛИЕНТА от момента на публикуването им на САЙТА.

 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция.

8.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

8.3. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Условия се прилага действащото българското законодателство.